PDF Download

GNMZ TRKESIYLE LEMALAR PDF

Author: Tehn Daizuru
Country: Sweden
Language: English (Spanish)
Genre: Music
Published (Last): 2 May 2014
Pages: 279
PDF File Size: 12.10 Mb
ePub File Size: 8.78 Mb
ISBN: 129-8-44908-997-3
Downloads: 3339
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Samulabar

Yeni bir tarikat ihdasna ve onun piri olmaa alt ii-tilmektedir. Onlarn topular bir-iki da-kika fasla ile bize top gllesi atyordu. Ayrca ttihat Terakki ilikisini vurgulamak iin onun ihtilalin nllerinden Resneli Niyazi iin, “Ey zamann Rstem-i Zali” dediine de deinilir. Krt zerkileriyle de dost olduunu ekliyor. Ali tarafndan yazld ileri srlen ‘celculutiye’ kasidesinden bir takm dolayl anlamlar karlr ve Hz. Cmi-l Ezher gibi ‘Medreset-z Zehra’ namnda bir slm niversitesinin Van’da almas teklifi ile karlatm.

Abdlhamit’e nasihat verme kertesine getirmektedir. Zekt-l-mr mr- sni yolunda sarfeyle. Ve rehberi eriat- gara ve seyfi berahin-i kati’a ve maksad kemetul-lahtr. Ayn yln Temmuz aynda Bitlis’e urad ve “Krdistan Krtlerindir” parolasn airetten airete, tekkeden tekkeye yayan eyhler ayak-lanma balatt.

Ve, derhal ryam yazdm. Abdlhamit’e dileke verip cezalandrlm idi. Orduda subay, stsu-bay ve erkan topluluundan baka bir de askeri memur topluluu vard.

Bir halaskarn kurtarcnn ve mehdinin hidayete ermi kiinin gelecei Hz. Ancak kelepeler kendiliinden alr.

Benim konu hakknda kanaatimi belirtmemi istiyordu. As-kerlere dini vazifeleri retmek iin taburlarda ‘tabur imam’, alaylarda ise ‘alay mfts’ olurdu.

  ASTM D4728 PDF

Namaz iin semtin camisine gidilmektedir.

Ve yine ayn surette bir muaraza neticesinde be gn zarfnda Kimya-y Gayr- Uzvyi inorganik Kimya elde ederek, Kimya muallimiyle muarazaya giriir ve onu da ilzam eder”59 Said-i Krdi’nin hayatn abartarak yazan Prof. Bu srada, kendi anlatmna gre Said-i Krdi, Dar’l Hikmet-il slamiye’deki resmi grevinin yan sra 19 ubat da Cemiyet-i Mderrisin Mderrisler Dernei ynetim kuruluna girer.

Bu yaklam daha nce, ‘da II. Onbe sene kadar fnun-i ettaya muhtelif ilimlere ait tedrisat ile itigal eyledim.

Mustafa Yildirim – Meczup Yaratmak

Daha sonra Barla’da Saidi Nursi’nin talebesi, hizmetkr oldu. Peygamber’e ait olduu ileri srlen “Ceven-i Trkesiyls ve “Ceven-i Sagir” ad verilen iki du ann ad.

Dar-l Hikmet-il slamiye kurumuysa baz nemli ileri yrtmektedir. Bu dncelerle Said-i Nursi Krdi stne ya-zanlarn yaptlarndan yararlanlarak O’nun yaam y-ks zetlenirken, elikiler ve yanltc bilgiler yans-tlm ve tahrifat vurgulanmtr.

Benedikt’in banda Trklerden yana tavr almasyla Mslmanlar etkilediini ve birok Mslman’n Katolik olduunu belirtiyor. Mustafa Sungur abi de pemalar Nur talebe-lerinden gnderelim’ diyor. O da, Mustafa Kemal ile ba edilemeyeceini dnerek grevleri kabul etmemi oluyor. Yani bir adam ki diyor: Ali bununla da yetinmez ve dorudan doruya Bedizzaman’, yani kendisini ve Risale-i Nur’u iaret eder: Taha el-Hak-kri’nin halifesidir ve “Gavs- Hizan” olarak tannmaktadr.

Ali’den de grev alacak ve ‘Ceculutiye’ kasidesine dayanarak, “Hz. Dnya Savana kadar ve bin yz elli drde ‘e kadar olan tehlikeli bir zamanda yaayacaksn. Bezmi Nusret Kaygusuz onun ittihatlar tarafndan kullanldn belirtir: Tayyare der, kimya tabirini kullanr.

  DIN EN 15635 PDF

Tarihte gerekten var olmu pilotlarn adlarn sralayp bir uak motoru yks yaratlm oluyor. Tutsaklar kimliklerini bildirirler ve kendilerine bu bilgiye gre birer kimlik verilir.

Mustafa Yildirim – Meczup Yaratmak

Said-i Krdi’nin yaamn en geni olarak yazan ahiner, kitabnn basmnda bu iki dernekten sz etmemektedir. Ancak, Sadk Albayrak’n aktar-masna gre o, 17 Terinievvel tarihli hal tercmesinde “Trk ve Leamlar lisanlar ile tekellm ettiim gibi Arapa ve Farsa lisanlar ile okur ve yazarm” diyecektir. Talebelerinden biri, onun at stnde Kur’an okuyarak dolatn belirtiyor. Said-i Krdi de, bu durum karsnda tmyle iktidarda bile bulunmayan ttihat Terakki yandalndan ayrlp, hemen kar saflara gemi.

Ve gelecek zamana bakyor; ve gayb umur-u istikbaliyeden haber veriyor. Said-i Krdi de, Rus ihtilali sonras oluan kargaadan yararlanarak, Prof.